Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONI SPORT KIDS

Organizatorem jest:

Sport Kids s.c. Katarzyna Dziechcierewicz & Robert Mrozek
Ul. Szczerbowskiego 13/13
20-012 Lublin
NIP 9462716482
Regon 521782551
Numer konta : 11 1140 2004 0000 3102 8236 7892

1 Organizacja Półkolonii

 1. Półkolonie są wypoczynkiem zgłoszonym do Lubelskiego Kuratorium Oświaty i są zorganizowane zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (tj. Dz. U. 2016 poz. 452 ze zm.) oraz wytycznymi GIS i MZ.
 2. Zakup uczestnictwa w Półkolonii jest równoważny z zapoznaniem się i akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zakup uczestnictwa w Półkolonii stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku Uczestnika Półkolonii w relacji foto i video zrealizowanej w trakcie trwania Półkolonii. SPORT KIDS oświadcza, że materiały foto i video wykonane w trakcie trwania Półkolonii będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych Półkolonii, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba dokonująca zakupu wyraża zgodę. Uczestnikom Półkolonii nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
 4. Regulamin Półkolonii obowiązuje: Uczestników, Rodziców i Opiekunów oraz kadrę pedagogiczną i instruktorską Półkolonii.
 5. Półkolonie trwają w tygodniowych turnusach: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-16:30. Zbiórka i odbiór Uczestników odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie, ul. Plażowa 9
 6. Uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci w wieku 5-13 lat.
 7. Zapisy na Półkolonie odbywają się za pośrednictwem Formularza Rezerwacji Półkolonii, dostępnego na www.sportkidslublin.pl
 8. Opłaty za Półkolonie dokonuje się jednorazowo przelewem, na konto 11 1140 2004 0000 3102 8236 7892, w ciągu 3 dni roboczych od elektronicznego potwierdzenia przyjęcia rezerwacji. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Półkolonii.
 9. Uczestnicy Półkolonii przebywają pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej od godz. 7:00 do godz. 16:30.
 10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru Uczestnika Półkolonii do godz. 16:30.
 11. Zajęcia Półkolonii odbywają się zgodnie z Programem Półkolonii zamieszczonym na www.sportkidslublin.pl
 12. Zgodnie z wytycznymi GIS liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie przekroczy:
  – 15 osób
 1. SPORT KIDS nie dopowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników Półkolonii w czasie pobytu na Półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników, a dokonanych przez innych Uczestników.
 2. SPORT KIDS zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Półkolonii w sytuacjach, gdy nie może być on realizowanych z przyczyn pogodowych lub innych, niezależnych od SPORT KIDS
 3. SPORT KIDS zapewnia Uczestnikom Półkolonii ubezpieczenie NNW.
 4. SPORT KIDS zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 5. W ramach Półkolonii Uczestnicy mają zapewnione

W ramach Półkolonii Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie w formie cateringu: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad

 

Uczestnicy Półkolonii

 1. Uczestnicy Półkolonii mają prawo do:

* spokojnego i radosnego wypoczynku,

* uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach organizowanych podczas turnusu Półkolonii,

* korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji Programu Półkolonii,

* uzyskania niezbędnej pomocy od kadry Półkolonii,

* wnoszenia próśb i skarg do kadry Półkolonii.

 1. Uczestnicy Półkolonii mają obowiązek:

* wykonywać polecenia kadry Półkolonii,

* przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

* przestrzegać Regulaminu Półkolonii oraz regulaminów obiektów, na których realizowane będą zajęcia Półkolonii,

* dbać o czystość i porządek,

* szanować cudzą i osobistą własność,

* doceniać i szanować pracę innych,

* zgłaszać kadrze Półkolonii wypadki i urazy własne i innych Uczestników,

* w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować kadrę Półkolonii.

 1. Uczestnikom Półkolonii nie wolno:

* oddalać się samowolnie od grupy,

* wyrażać się wulgarnie,

* zachowywać nieobyczajnie,

* niszczyć sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne,

* stwarzać zagrożenie dla siebie i innych.

 1. W razie samowolnego oddalenia się, niesubordynacji, niezdyscyplinowania, Uczestników mogą spotkać następujące konsekwencje:

* upomnienie,

* powiadomienie Rodziców/Opiekunów o zachowaniu,

* wykluczenie z Półkolonii.

Rodzice Uczestników Półkolonii

Rodzice/Opiekunowie Uczestników Półkolonii:

 1. Nie uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach Półkolonii.
 2. Mają obowiązek punktualnie przyprowadzać i odbierać Uczestników Półkolonii.
 3. W razie potrzeby mają obowiązek pisemnie upoważnić inne osoby do odbierania Uczestników z Półkolonii.

 

Postanowienia końcowe

 1. SPORT KIDS zastrzega sobie prawo odwołania Półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników.
 2. W przypadku odwołania Półkolonii przez SPORT KIDS, Rodzic/Opiekun ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek).
 3. Wszystkie uwagi związane z realizacją Półkolonii należy zgłaszać kadrze Półkolonii.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sport Kids s.c. Katarzyna Dziechcierewicz & Robert Mrozek
  Ul. Szczerbowskiego 13/13
  20-012 Lublin
  NIP 9462716482 Regon 521782551.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781).

Dane firmy

Sport Kids s.c. Katarzyna Dziechcierewicz & Robert MrozekUl. Szczerbowskiego 13/1320-012 LublinNIP 9462716482 Regon 521782551Numer konta: 11 1140 2004 0000 3102 8236 7892

Kontakt

Robert : 503-510-511Kasia: 798-044-222e-mail: sportkidslublin@gmail.com

Polityka prywatności i cookies

wodnik-logo.png

Partnerzy

Szkoła pływania Wodnik